algemene voorwaarden
homeWelkom.html
dienstenDiensten_geluid.html
projectenProjecten.html
c.v.C.V..html
contactContact.html
apparatuurapparatuur.html
Algemene Voorwaarden Maurits Thiel Geluidstechniek
Versie 1.1  Datum 01-01-2012

Maurits thiel Geluidstechniek
Stroyenborchdreef 149
3562 GV  Utrecht
T: 0031 (0)615054985
E: info@mauritsthielgeluidstechniek,nl 
W: www,mauritsthielgeluidstechniek,nl 
KVK NR: 54172381
BTW NR: NL016908922B02

Deze beslaat 6 pagina’s, zie pagina nummers rechtsonder.

Index:
1: Definities
2: toepasselijkheid
3: totstandkoming en duur van overeenkomst
4: levering en terugbezorging
5: transport
6: betaling
7: verplichtingen van de opdrachtgever
8: aansprakelijkheid
9: overmacht
10: opzeggen in geval van tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever
11: annuleren
12: wijzigen en aanvullen
13: geschillen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten, producten, adviezen, offertes, facturen en overige werkzaamheden en communicaties van Maurits Thiel Geluidstechniek

1.	Definities
1.1.	Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan; Maurits Thiel Geluidstechniek.
1.2.	Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan; een ieder met wie na schriftelijke of mondelinge overeenkomst een samenwerkingsverband wordt aangegaan.
1.3.	Onder het “gehuurde” wordt in deze voorwaarden verstaan; de opdrachtovereenkomst vermelde apparatuur en materiaal.
1.4.	Onder “gebruik” wordt in deze voorwaarden verstaan; het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassing.
2.	Toepasselijkheid
2.1.	Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, installaties, adviezen, opdrachten en facturen.
2.2.	Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door alle betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.	Totstandkoming en duur van de overeenkomst.
3.1.	Indien de overeenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging door de leverancier, onder vermelding van de datum of projectnaam, als bewijs van de overeenkomst.
3.2.	Deze overeenkomst is gesloten voor de in de overeenkomst vermelde periode.
3.3.	Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag, waarbij de periode na middennacht mits onafgebroken ook als zijnde de dag van overeenkomst geldt.
3.4.	Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier de overeenkomst verlengen. Deze wordt dan onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
4.	Levering en terugbezorging
4.1.	In geval van losse verhuur van materiaal dient de opdrachtgever het gehuurde bij de leverancier op te halen en bij beëindiging van de overeenkomst aan de leverancier terug te bezorgen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Door ondertekenen van het ontvangstbewijs bevestigt de opdrachtgever dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen.
4.2.	Indien het gehuurde in combinatie met de levering van diensten is, zal de leverancier het transport verzorgen, de kosten hiervoor zullen ten volle worden doorberekend aan de opdrachtgever conform overeenkomst exclusief brandstofkosten, deze op nacalculatie.
4.3.	De opdrachtgever is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de overeenkomst bij de leverancier terug te bezorgen, indien er toch gebreken geconstateerd worden bij terugbezorgen of (gedeeltelijke) terugbezorging uitblijft is de opdrachtgever een boete verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat opdrachtgever in gebreke blijft met terugbezorgen.
Boete bedraagt 125% per dag van de overeengekomen dagprijs.
4.4.	Indien opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met het terugbezorgen 
4.5.	van het gehuurde ondanks sommatie van de leverancier deze binnen 24 uur te retourneren, is de opdrachtgever een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het ontbrekende artikel(en). Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet terugbezorgde deel van de leverancier op de opdrachtgever overgaan, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding inclusief hierdoor gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Tevens zal aangifte bij de politie worden gedaan.


5.	Transport
5.1.	Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door de leverancier ter beschikking gestelde verpakking tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Schade ontstaan door vervoer in een andere verpakking of door onzorgvuldigheid komt ten volle voor rekening van de opdrachtgever.
5.2.	Leverancier behoudt zich het recht voor te weigeren het gehuurde aan de opdrachtgever af te geven indien in zijn oordeel het vervoersmiddel onvoldoende waarborg biedt voor de veiligheid van het gehuurde.
5.3.	In het geval dat het transport door de leverancier verzorgd wordt is de opdrachtgever verantwoordelijk voor schades die zich buiten de normale aansprakelijkheid voordoen, ook is het gehuurde tijdens het laden en lossen op locatie voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, deze dient een veilige en controleerbare omgeving te verzorgen om het gehuurde te laden en lossen.
6.	Betaling 
6.1.	De door opdrachtgever opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
6.2.	De in de overeenkomst genoemde prijs dient door de opdrachtgever binnen de op de overeenkomst gestelde termijn voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3.	In geval opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zullen de kosten die gemaakt worden om dit bedrag te incasseren voor rekening van de opdrachtgever zijn.
6.4.	Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde bedragen en kosten voortvloeiende uit incasso en of rechtelijke kosten, in volgorde van langst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.5.	Het inroepen van een eventueel recht van retentie of compensatie met enige tegenvordering van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.	Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1.	Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode, inclusief het transport naar en van de locatie, is voor rekening van de opdrachtgever.
7.2.	De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te gebruiken in een controleerbare, beveiligde omgeving, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit het realiseren van een controleerbare, beveiligde omgeving.
7.3.	Storingen in het functioneren van het gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan reparaties of modificaties aan het gehuurde te verrichten tenzij met schriftelijke toestemming van de leverancier.
7.4.	De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht de leverancier toegang tot het gehuurde te verschaffen.
7.5.	Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt op het adres aangegeven in de overeenkomst, opdrachtgever dient ten alle tijden tijdens de overeenkomst periode telefonisch bereikbaar te zijn.
7.6.	Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur te geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
7.7.	De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te gebruiken met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzing van de leverancier.
7.8.	Opdrachtgever dient de leverancier direct op alle mogelijke wijzen en zonder uitzondering in te lichten in geval van, schade, diefstal, letsel of indien beslag wordt gelegd op leveranciers’ roerende- of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling) leveranciers eigendomsrechten dreigen te worden geschaad.
8.	Aansprakelijkheid 
8.1.	Leverancier aanvaardt wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel (art.8) blijkt.
8.2.	In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is de leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst en kosten boven het overeengekomen bedrag voor het achterwege gebleven product of dienst.
8.3.	Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de levertermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie, voorbereiding of materiaal door de opdrachtgever.
8.4.	De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 100% van het bedrag zoals omschreven in de overeenkomst (exclusief omzetbelasting). De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door leverancier verleende creditering.
8.5.	In geval van onrechtmatige daad van de leverancier, zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor opdrachtgever rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is de leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
8.6.	Aansprakelijkheid van leverancier voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor (punt 8,5) bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) zoals beschreven in de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
8.7.	Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade de leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, de schade schriftelijk meldt.
8.8.	Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtgever geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van leverancier, die in verband met het uitvoeren van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties op, of om de locatie zoals in de overeenkomst omschreven. Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek aan de door opdrachtgever geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik of wijzigingen als hiervoor bedoeld.


9.	Overmacht
9.1.	Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2.	De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de leverancier te komen: werkstaking, verkeers- transport- of bedrijfsstoring, onlusten, letsel of ernstige ziekte van de leverancier, extreme weersomstandigheden, oorlogstoestanden en één van bovenstaande zaken bij toeleveranciers waardoor producten niet tijdig aanwezig kunnen zijn.
10.	Opzegging in geval van tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever
10.1.	Leverancier behoudt zicht het recht voor de overeenkomst te beëindigen wanneer de opdrachtgever geheel of ten dele zijn verplichtingen uit de overeenkomt en deze algemene voorwaarden niet nakomt.
10.2.	In geval van opzegging dient de opdrachtgever al het gehuurde onmiddellijk te retourneren aan de leverancier.
10.3.	De opdrachtgever is aan de leverancier de prijs verschuldigd conform de percentages zoals omschreven bij annuleren (art11) (inclusief omzetbelasting). Indien leverancier schade lijdt, dient de opdrachtgever deze tevens te vergoeden.
11.	Annuleren
11.1.	Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering zal de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd zijn, deze worden als volgt worden berekend:
o	In geval van annulering van meer dan 30 dagen voor begin van de overeenkomst: €25,- (exclusief omzetbelasting)
o	In geval van annulering met ingang van 30 tot en met 15 dagen voor het begin van de overeenkomst: 25% van de overeenkomst (exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
o	In geval van annulering met ingang van 14 tot en met 7 dagen voor het begin van de overeenkomst: 50% van de overeenkomst (exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
o	In geval van annulering minder dan 7 dagen voorafgaand aan de ingang van de overeenkomst: 75% (exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
o	Vanaf één dag (24 uur) voor het begin van de overeenkomst is er geen restitutie mogelijk: 100% van de overeenkomst (exclusief omzetbelasting met een minimum van €25,-)
	Kosten gemaakt door de leverancier bij derden (mits overeengekomen met opdrachtgever / gespecificeerd in de overeenkomst) bijvoorbeeld inhuur van transport of extra materiaal zullen ten volle worden doorberekend aan de opdrachtgever, wel zal de leverancier ten volle proberen deze kosten te vermijden of te verminderen.
12.	Wijzigen en aanvullen
12.1.	Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig  indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij met de bovenstaande bepaling in strijd zijn.13.	Geschillen
13.1.	Op overeenkomsten met de leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij de wet dwingrechtelijk anders voorschrijft.
13.2.	Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de opdrachtgever de voorkeur geeft aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.
13.3.	In alle gevallen maakt de leverancier hierbij gebruik van juridische ondersteuning.
        klik hier voor printversieAlgemene_Voorwaarden_files/Algemene%20Voorwaarden%20Maurits%20Thiel%20Geluidstechniek.pdf
ER ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN, PRODUCTEN, ADVIEZEN, OFFERTES, FACTUREN EN OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Klik hier voor algemene voorwaarden
maurits thiel geluidstechnuiek
KVK NR: 54172381
BTW NR: NL016908922B02